Nuoret Keskipisteessä

Hankkeen tärkeimmät tavoitteet ovat nuorten osallistaminen Keskipiste-Leaderin toiminta-alueen nuorten toimintamahdollisuuksien, vaikuttavuuden sekä kansainvälistymismahdollisuuksien kehittämiseen. Lisäksi tavoitteena on lisätä nuorten viihtyvyyttä ja hyvinvointia alueella.

ryhmä nuoria

Keskipiste-Leaderin toteuttamassa hankkeessa nuorten osallisuutta edistetään lisäämällä nuorten mahdollisuuksia vaikuttaa heitä koskettaviin asioihin Nuorisotyöryhmätoiminnan kautta yhteistyössä kuntien nuorisovaltuustoiden ja muiden alueen nuorten ryhmien kanssa. Hankkeen toimintojen myötä nuorten kyvyt kehittämistyöhön, hanketyöhön ja valmiudet vaikuttaa päätöksenteon eri prosesseihin kasvavat. Hankkeen toimenpiteiden myötä saadut positiiviset kokemukset lisäävät nuorten rohkeutta osallistua maaseudun kehittämistyöhön, päätöksentekoon sekä kansainväliseen toimintaan. Tavoitteena on myös, että nuorten ymmärrys oman toiminnan vaikutuksista ympäristön viihtyvyyteen kasvaa.

Hankkeen toteutuksessa nuoret eivät ole pelkkä kohderyhmä, vaan heidät aktivoidaan toteuttamaan hankkeen toimintoja yhdessä hanketyöntekijän kanssa. Tarjoamalla nuorille konkreettinen ja aito mahdollisuus oppia, ideoida ja toteuttaa itselleen tärkeitä asioita käytännön kautta, opetamme nuorille hankemaailman pelisääntöjä ja tuemme nuorten kasvua aktiiviseksi ja osallistuvaksi kansalaiseksi.

Rahoitus hankkeelle tulee Keskipiste-Leaderin rahoituskehyksestä.

Yhtenä konkreettisena tavoitteena hankkeessa on kirjoittaa Keskipiste-Leaderille nuorisostrategia. Nuoret osallistetaan strategiatyöhön järjestämällä nuorten vaikuttavuuteen liittyviä tapahtumia, joissa kerätään nuorten kehittämistarpeita paikkakuntakohtaisesti. Tapahtumien järjestelytoiminnassa aktivoidaan paikalliset nuorisovaltuustot ja tarvittaessa myös muita nuorten ryhmiä, kuten esimerkiksi oppilaskuntia. Tapahtumista kerätään nuorisostrategiaan koko toiminta-aluetta koskettavat, yhteiset teemat.

Toisaalta hankkeen tavoitteena on edistää alueen toimijoiden kansainvälisyyttä keskittymällä erityisesti Leader-ryhmien välisiin hankkeisiin, joiden teemoja voivat olla esimerkiksi nuorten osallistaminen ja vaikuttamismahdollisuudet maaseudulla. Hyvin käyntiin lähteneet Erasmus+- hankkeet kaipaavat jatkoa, lisäksi halutaan käyttää uusia mahdollisia rahoituslähteitä alueen tarpeisiin pohjautuen. Hankkeen myötä toivotaan Nuorisotyöryhmätoimintamallin sekä Nuoriso Leader –rahoitusmallin laajenevan niin kumppanimaissa kuin kotimaassakin. Hankkeen tavoitteena on myös kehittää nuorten kotikansainvälistymistä Eurooppalaisen vapaaehtoistoiminnan kautta.


Katso myös