Yhdistys

Voisitko sinäkin tulla mukaan toimintaan? Keskipiste-Leader ry:n jäseneksi voivat liittyä kaikki yhdistyksen toimialueella asuvat maaseudun kehittämisestä kiinnostuneet henkilöt ja yhteisöt.

Yhdistyksen toiminta

Leader-ryhmä on rekisteröity yhdistys, joka kannustaa maaseudun asukkaita kehittämään omaa kotiseutuaan, lisäämään sen viihtyisyyttä sekä synnyttämään uusia työpaikkoja ja yrityksiä. Leader-ryhmät ovat laatineet alueelleen paikallisen maaseudun kehittämisstrategian, jota ne toteuttavat seitsemän vuotta kestävien EU-ohjelmakausien ajan.

Leader-ryhmät rahoittavat yleishyödyllisiä ja elinkeinotoimintaa edistäviä hankkeita, yrityksiä ja nuorten omia hankkeita. Leader-ryhmät neuvovat tuen hakijoita hakemusten valmistelussa ja hankkeiden toteuttamisessa. Ryhmän toimintaan voi osallistua kuka tahansa alueen asukas toteuttamalla hankkeen, olemalla mukana hankkeessa tai liittymällä yhdistyksen jäseneksi.

Leader-toiminnan periaatteita

 • Alhaalta ylöspäin -periaate eli hankkeiden valmistelu ja päätösvalta rahoitettavista hankkeista on tavallisilla ihmisillä, jotka ovat kotiseutunsa parhaita asiantuntijoita. Kuka tahansa voi tulla toimintaan mukaan.
 • Uusien toimintatapojen ja menetelmien kokeilu, jonka tavoitteena on maaseudun elinkeinojen kehittäminen ja työpaikkojen luominen.
 • Resurssien kokoaminen verkostoitumalla pienten toimijoiden kesken sekä yhteistyö yritysten, järjestöjen ja julkisen sektorin kanssa.
 • Erityisesti naisten ja nuorten työmahdollisuuksien ja elinolosuhteiden parantaminen.
 • Kestävä kehitys.
 • Kansainvälistyminen ja alueiden välinen yhteistyö.

Hallitus

Keskipiste-Leader ry:n hallituksessa on 15 jäsentä. Hallitus koostuu kolmikantaperiaatteella henkilöjäsenistä, julkisen tahon edustajista ja yhdistysten tai yritysten edustajista.Hallitus käsittelee ryhmään jätetyt tukihakemukset ja antaa niistä lausuntonsa. Hallitus puoltaa hakemusta, jos se täyttää paikallisen maaseudun kehittämissuunnitelman, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman ja Leader-periaatteiden asettamat kriteerit.

Virpi Ruotsalainen

puheenjohtaja

luonnonsyli@gmail.com

Puh. +358 44 235 7131

Kärsämäki / yhteisö

Jarkko Hyvönen

varapuheenjohtaja

jarkko.hyvonen@reisjarvi.fi

Puh. +358405216316

Reisjärvi / yhteisö

Katjaana Kauppinen

hallituksen jäsen

Haapajärvi / julkinen taho

Saku Mäntylä

hallituksen jäsen

Haapajärvi / henkilöjäsen

Sirkku Rytky

hallituksen jäsen

Haapavesi / yhteisö

Mia Tuomisto

hallituksen jäsen

Haapavesi / yhteisö

Jarmo Pihlajaniemi

hallituksen jäsen

Nivala / julkinen taho

Satu Pirnes

hallituksen jäsen

Nivala / henkilöjäsen

Tarja Kemi

hallituksen jäsen

Siikalatva / yhteisö

Kaarina Männikkö

hallituksen jäsen

Siikalatva / julkinen taho

Annamari Selkäinaho

hallituksen jäsen

Siikalatva / julkinen taho

Maija Alapere

hallituksen jäsen

Pyhäntä / henkilöjäsen

Jenni Kumpumäki

hallituksen jäsen

Pyhäjärvi / henkilöjäsen

Ilpo Karvonen

hallituksen jäsen

Pyhäjärvi / julkinen taho

Ninni Teppo

hallituksen jäsen

Nuorisojäsen

Keskipiste-Leaderin säännöt

Keskipiste-Leader on rekisteröity yhdistys, joten sen toimintaa ohjaa vuosikokouksen hyväksymät säännöt

 • NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS

  Yhdistyksen nimi on Keskipiste-Leader r.y. ja sen kotipaikka on Kärsämäen kunta. Yhdistyksen toiminta-alueeseen kuuluvat Haapajärven, Haapaveden, Kärsämäen, Nivalan, Pyhäjärven, Pyhännän, Reisjärven ja Siikalatvan kunnat

  Keskipiste-Leader ry:tä kutsutaan jäljempänä toimintaryhmäksi.

  Toimintaryhmän tarkoituksena on maaseudun monipuolinen kehittäminen yhteistyössä toiminta-alueensa yritysten, yrittäjien, järjestöjen, yhteisöjen, oppilaitosten, maaseudun ihmisten ja muiden toimintaan liittyvien osapuolten kanssa.

  Toimintaryhmä edistää toiminta-alueensa maaseudun kaikenpuolisen kehittymisen yleisiä edellytyksiä, alueyhteistyötä ja jäsenten välistä yhteistoimintaa, sekä lisää maaseudun kehittämiseen liittyvää osaamista ja kokemusten vaihtoa eri maaseutualueiden välillä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

  Tarkoituksen toteuttamiseksi toimintaryhmä

  • osallistuu Euroopan unionin ja kansallisten maaseudun kehittämisohjelmien laatimiseen ja toteuttamiseen erityisesti paikallisia inhimillisiä ja fyysisiä voimavaroja hyödyntäen.
  • toteuttaa eri tavoin rahoitettuja hankkeita tavoitteensa saavuttamiseksi.
  • järjestää kursseja, koulutus- ja esitelmätilaisuuksia sekä jäsenilleen opintomatkoja.
  • harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa.
  • ylläpitää sidosryhmien yhteistoimintaa ja verkottumista omalla toimialueellaan, kansallisesti ja kansainvälisesti.

  Toimintansa tukemiseksi toimintaryhmä voi järjestää myös maksullisia huvi- ja esitelmätilaisuuksia, harjoittaa alaansa liittyvää julkaisutoimintaa ja toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia.

  Toimintaryhmä voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

 • JÄSENYYS TOIMINTARYHMÄSSÄ

  3 §

  Toimintaryhmän jäseninä voivat olla luonnolliset henkilöt, rekisteröidyt järjestöt, yhdistykset, yritykset, kunnat, kuntayhtymät ja muut oikeustoimikelpoiset yhteisöt.

  4 §

  Toimintaryhmän jäsenet maksavat vuotuista jäsenmaksua, jonka suuruuden seuraavalle vuodelle vahvistaa toimintaryhmän varsinainen kokous. Jäsenmaksu voi olla eri suuruinen henkilöjäsenillä ja yhteisöjäsenillä.

  5 §

  Jäsenet hyväksyy hakemuksesta toimintaryhmän hallitus. Jos jäsen haluaa erota toimintaryhmästä, tulee siitä ilmoittaa kirjallisesti toimintaryhmän hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoitettava eroamisesta toimintaryhmän kokouksessa pöytäkirjaan, jolloin jäsenen katsotaan eronneeksi seuraavan vuoden alusta lukien, mutta jäsen on jäsenmaksuvelvollinen vielä erovuonna.

 • TOIMIELIMET

  6 §

  Toimintaryhmän toimielimiä ovat:

  1. Toimintaryhmän kokous ja
  2. Toimintaryhmän hallitus
 • KOKOUKSET

  7 §

  Toimintaryhmä pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, kevätkokouksen tammi-kesäkuussa ja syyskokouksen heinä-joulukuussa. Ylimääräisiä kokouksia pidetään yhdistyslain mukaan. Kokouspaikkoina voidaan käyttää kotipaikkakunnan lisäksi muitakin toimintaryhmän toiminta-alueen kuntia. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla reaaliaikaisesti kokouksen aikana.

  Toimintaryhmän kevätkokouksessa

  1. Valitaan toimintaryhmän kevätkokouksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
  2. Esitetään hallituksen laatima kertomus toimintaryhmän edellisen vuoden toiminnasta.
  3. Esitetään edellisen vuoden tuloslaskelma ja tase, tilintarkastuskertomus ja vahvistetaan tilinpäätös. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille sekä muista asioista, joihin hallinto ja tilit antavat aihetta.
  4. Vahvistetaan toimintaryhmän hallituksen jäsenten, tilintarkastajien ja muiden mahdollisten toimielinten palkkiot ja kulukorvaukset seuraavaksi kalenterivuodeksi.
  5. Päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksujen suuruudesta.
  6. Käsitellään ne asiat, jotka hallitus ja toimintaryhmän jäsen on kokouksen päätettäväksi esittänyt.

   

  Toimintaryhmän syyskokouksessa

  1. Valitaan toimintaryhmän syyskokouksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
  2. Valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja.
  3. Valitaan erovuoroiset hallituksen varsinaiset ja varajäsenet joko uudelleen tai heidän sijalleen uudet.
  4. Vahvistetaan toimintaryhmän toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi.
  5. Käsitellään ne asiat, jotka hallitus ja toimintaryhmän jäsen on kokouksen päätettäväksi esittänyt.

  8 §

  Jos toimintaryhmän jäsen haluaa jonkin asian toimintaryhmän varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi, on se esitettävä toimintaryhmän hallitukselle kirjallisesti kuukautta ennen kokousta. Toimintaryhmän varsinaisessa kokouksessa voidaan ottaa käsiteltäväksi, mutta ei päätettäväksi, muukin kuin kokouskutsussa mainittu asia. Ennen kuin tällaisesta asiasta päätetään, on se hallituksen valmisteltava ja yhdistyslain 24 §:n säädökset huomioitava.

  9 §

  Kutsu toimintaryhmän varsinaiseen ja ylimääräiseen kokoukseen on julkaistava vähintään viikkoa ennen kokousta toimintaryhmän nettisivuilla. Toimintaryhmän kokous on päätösvaltainen, kun se on laillisesti koolle kutsuttu.

  10 §

  Toimintaryhmän kokouksessa jokaisella jäsenellä on yksi (1) ääni. Jäsenellä saa yhdistyksen kokouksessa olla lisäksi korkeintaan kaksi (2) valtakirjaa muilta yhteisöjäseniltä. Toimintaryhmän kokouksissa äänestykset ovat avoimia. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaalissa arpa ja muissa asioissa kokouksen puheenjohtajan ääni.

  11 §

  Toimintaryhmän hallitukseen kuuluvat toimintaryhmän syyskokouksessa kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan valittuina viisitoista (15) varsinaista ja viisitoista (15) henkilökohtaista varajäsentä siten valittuina, että toimintaryhmän toiminta-alue on mahdollisimman tasapuolisesti edustettuna. Toimintaryhmän hallituksen jäsenet on valittava tasapuolisesti kolmikantaperiaatteen mukaisesti toimintaryhmän henkilöjäsenten piiristä; hallituksen tulee koostua tasapuolisesti yksittäisten maaseudun asukkaiden, yhteisöjen sekä paikallisen julkisen tahon edustajista. Yhden hallituksen ”yksittäisiä maaseudun asukkaita” edustavista jäsenistä tulee olla valintahetkellä iältään alle 25 -vuotias, mikäli mahdollista. Hallituksen kokoonpanossa on lisäksi huomioitava toimintaryhmän toteuttaman kansallisen tai EU-ohjelman erityisvaatimukset.

  Kolmikantaperiaate määritellään seuraavasti:

  1. julkinen taho (kunnat, paikallishallinto)
  2. yhteisöt (järjestöt, yhdistykset ja suuret [>10 htv] yritykset)
  3. paikalliset ihmiset (em. tahoihin sitoutumattomat ihmiset ja pienyrittäjät [<10 htv])

   

  Hallituksen jäsenen ja varajäsenen toimikausi on kolme (3) vuotta. Yhtäjaksoinen edustus hallituksen jäsenenä tai varajäsenenä voi olla enintään kuusi (6) vuotta. Ensimmäisen hallituksen jäsenistä neljä (4) arvotaan erovuoroisiksi ensimmäisenä vuonna, viisi (5) toisena vuonna ja viisi (5) kolmantena vuonna. Arvonta suoritetaan toimintaryhmän syyskokouksessa. Toimintaryhmän hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain toimintaryhmän vuoden ensimmäisessä hallituksen kokouksessa puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

   

  Toimintaryhmän hallituksen tehtävänä on:

  1. Hoitaa toimintaryhmän asioita yhdistyslain, näiden sääntöjen ja toimintaryhmän varsinaisen kokouksen päätösten mukaisesti.
  2. Valmistella toimintaryhmän varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi tuleva kertomus toimintaryhmän toiminnasta ja laatia tuloslaskelma ja tase.
  3. Valmistella toimintaryhmän varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi tulevat toimintaryhmän toimintasuunnitelma ja talousarvio.
  4. Valmistella toimintaryhmän varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi tulevat muutkin asiat.
  5. Valita toimintaryhmän toiminnanjohtaja, määrätä hänelle toimenkuva ja palkkausehdot, valvoa toiminnanjohtajan työtä sekä valita muut toimintaryhmän työntekijät.
  6. Tehdä tarvittavat esitykset ja aloitteet viranomaisille.
  7. Hyväksyä kehittämisohjelmat.
  8. Nimetä edustajansa erilaisiin ohjelmiin ja erilaisten hankkeiden ohjausryhmiin.
  9. Päättää varsinaisen ja ylimääräisen kokouksen koollekutsumistavasta 9 §:n puitteissa.

   

  Toimintaryhmän hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on paikalla. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta tai kun kolme hallituksen jäsentä sitä vaatii. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

 • 12§-15§

  12 §

  Toimintaryhmän nimen kirjoittavat toimintaryhmän hallituksen puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja, kumpikin yksin. Toimintaryhmän hallitus voi päätöksellään antaa nimenkirjoittamisoikeuden haluamalleen henkilölle yksin.

  13 §

  Toimintaryhmän tilikausi on kalenterivuosi. Tilit ja hallituksen toimintakertomus on jätettävä tilintarkastajille käsiteltäväksi vuosittain toukokuun loppuun mennessä.

  14 §

  Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia, jos yhdistyksen kokous hyväksyy sitä koskevan päätöksen kahdessa perättäisessä vähintään yhden (1) kuukauden väliajoin pidetyssä kokouksessa ehdottomalla enemmistöllä tai yhdessä kokouksessa kolmeneljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

  15 §

  Yhdistys voidaan purkaa, jos sitä koskeva päätös on tehty kahdessa perättäisessä vähintään yhden (1) kuukauden väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmeneljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Toimintaryhmän purkautuessa on sen jäljelle jäävät varat luovutettava toimintaryhmän sääntöjen 2 §:ssä esitettyyn aatteelliseen toimintaan, joka määritellään jälkimmäisessä toimintaryhmän purkamisesta päättävässä kokouksessa.

Lähde mukaan toimintaan

Keskipiste-Leader ry:n jäseneksi voivat liittyä kaikki yhdistyksen toimialueella asuvat, maaseudun kehittämisestä kiinnostuneet, henkilöt ja yhteisöt!

Liity jäseneksi
Mikäli yhteisöllä ei ole Y-tunnusta, merkitse kenttään jokin merkki, esimerkiksi viiva.

Painamalla Liity jäseneksi -painiketta hyväksyt tietosuoja-asetuksen mukaisen tietosuojaselosteen.